Povpraševanje

Povpraševanje

* Spodnja polja izpolniti v primeru da ustrezni načrti niso priloženi
Dimenzije garaže / prostora za parkirni sistem
Dimenzije jaška / prostora za dvigalo
Predviden termin dobave in montaže
Predviden termin dobave in montaže
* Spodnja polja izpolniti v primeru da ustrezni načrti niso priloženi
Dimenzije kolesarnice / prostora za stojala
Predviden termin dobave in montaže

ŽELJENE INFORMACIJE
Opomba:
* pogoj je prejem projektne dokumentacije min. na nivoju idejnega projekta (IP) ter podatek o predvidenem času dobave in montaže
** pogoj je prejem dokumentacije v nivoju PGD, podatek o pridobljenem gradbenem dovoljenju ter naveden predviden čas dobave in montaže
*** v primeru sklenjene pogodbe o dobavi je usluga vključena v pogodbeno ceno, v nasprotnem primeru je izključno storitev proti plačilu
VAŠI PODATKI (nepopolni podatki lahko vplivajo na obravnavo resnosti vloge)
POŠILJATELJ
PODATKI O POTENCIALNEM KUPCU
V kolikor potencialni kupec ni lastnik (ali investitor), prosim dopolnite podatke o lastniku
PODATKI O OBJEKTU
Predvideno dokončanje objekta mesec / leto